سیستم های اطفاء
حریق

هر ثانیه ای که تحت ریسک حریق هستید برای ما خیلی مهم
است

"برای تضمین آینده شما، زندگی بشر وبرای حفاظت از سرمایه گذاری
های شمادر زمینه اطفا حریق سیستم های حفاظت از حریق حرفه ای
را تولید می نماییم...."

Yangin Sondurme Sistemleri

مشاوره
سیستم های اطفاء حریق

"ما خدمات تجزیه و تحلیل ریسک خطر ساختارساختمان، ایمنی آتش
سو.زی و حریق، انتخاب سیستم ایمنی مناسب و اقدامات لازمه در
مورد سیستم های ایمنی بر اساس استانداردهای بین المللی و خدمات
مشاوره در زمینه های ذکر شده را ارایه می نماییم"

Yangin Sistemleri Danismanligi

سیستم های اطفا حریق
گازدار

"روش اطفا حریق گازدار یکی از روش های تاثیر دار در زمینه سیستم های اطفا حریق می باشد.
همچنین با توجه به خصوصیات های این سیستم ویژه حین اطفا حریق مشکلاتی از قبیل آسیب رسیدن، تمیز
کردن پس از خاموش کردن آتش سوزی و نیاز به اکیپ که متشکل از تعداد زیادی کارکن می باشد را از بین می برد."

Gazli Yangin Sondurme Sistemleri

اطفا حریق به وسیله سیستم های
آبی و کف

"با وجود اینکه امروزه سیستم های خاموش کننده حریق دارای سیستم های تکنولوژی پیشرفته می باشد ، علیرغم
اینکه این سیستم های دارای مزیت های فیزیکی، شیمیایی و تجاری می باشند و دارای
زمینه فعالیت گسترده ای می باشد به این دلیل استفاده از آب و کف در زمینه اطفا حریق از اهمیت بالایی برخوردار می باشد."

Sulu ve Kopuklu Yangin Sondurme Sistemleri

سیستم های اطفا حریق
هود

"هود هایی که در اشپزخانه های هتل، رستوران، بیمارستان، کارخانجات و غیره استفاده می شود،
احتمال به وجود آمدن حریق را در ابتدا حادثه تثبیت کرده و خسارات وارده از آتش سوزی را به
مینیموم رسانده و برای استفاده کننده امکانات جلوگیری از حریق را مقرون به صرفه و ستسم ها مقومی را ارایه می نماید."

Davlumbaz Yangin Sondurme Sistemleri